Instagram

Facebook

Linkedin

Twitter

کلرینگ امتیازی

امنیت و انطباق داده ها

خلاقیت و نو آوری محصول

اتاق پایاپای مجازی ،مرکزی منسجم و قدرتمند در تبادل امتیاز بین باشگاهی
امنیت داده ها و انطباق مستمر امتیازات اعضاء شبکه در اولویت شتاک قرار دارد
شکل گیری مرکز تبادل امتیازی کشور، پاسخ به نیاز باشگاه های مختلف در تبدیل و تبادل امتیاز بوده است.

سازمان‌ها و نقاط پذیرش موجود

رشد روزافزون و پیوستن تصاعدی باشگاه های مشتریان از سراسر کشور، نشان دهنده اعتماد آنها به شتاک میباشد
0

تعداد دارندگان

0

تعداد پذیرندگان

0

میزان تراکنش امتیازی

0

میانگین تبادل امتیاز در ماه

آیا هنوز باشگاه مشتریان برای کسب و کار خود را ایجاد نکرده اید؟

Benefit of SHETAC

  • توسعه کسب و کار شما از اهمیت خاصی برخوردار است
  • کسب و کارهای متنوعی با عضویت و پیوستن به شبکه تبادل امتیازی کشور بهره مند شده اند.
  • جای خالی باشگاه مشتریان وفادار در کسب و کار شما بیشتر به چشم میخورد
  • یکی از برترین روشهای توسعه کسب و کار در فضای دیجیتال، ایجاد حس ارزشمندی در مشتریانتان است

کارت باشگاه مشتریان

اطلاعات بیشتر

خبرنامه شتاک


آخرین اخبار و مقالات شتاک را اینجا بخوانید


انواع کارت های باشگاه مشتریان شِتاک

یکی از سیاست‌های دولت الکترونیکی، کاهش مصرف کاغذ و صرفه جویی در تولید پسماند و در نتیجه کمک به محیط یکی از سیـاست‌هـای دولـت الکترونیـکی، کاهـش مصرف کاغذ و صرفه جویی در تولید پسماند و در نتیجه کمک به محیط ...

بیشتر بخوانیم

انواع کارت های باشگاه مشتریان شِتاک

یکی از سیاست‌های دولت الکترونیکی، کاهش مصرف کاغذ و صرفه جویی در تولید پسماند و در نتیجه کمک به محیط یکی از سیـاست‌هـای دولـت الکترونیـکی، کاهـش مصرف کاغذ و صرفه جویی در تولید پسماند و در نتیجه کمک به محیط ...

بیشتر بخوانیم

انواع کارت های باشگاه مشتریان شِتاک

یکی از سیاست‌های دولت الکترونیکی، کاهش مصرف کاغذ و صرفه جویی در تولید پسماند و در نتیجه کمک به محیط یکی از سیـاست‌هـای دولـت الکترونیـکی، کاهـش مصرف کاغذ و صرفه جویی در تولید پسماند و در نتیجه کمک به محیط ...

بیشتر بخوانیم

NEWSLETTER

پرسش های متداول

سوالات بیشتر

باشگاه وفاداری شتاک چیست؟

شِتاک با ایجاد شبکه وسیعی از باشگاه مشتریان، به پذیرندگانی که به دنبال فروش بیشتر هستند و نمی خواهند از چرخه رقابت حذف شوند، این امکان را می دهد که با دسترسی به طیف وسیعی از مشتریان، به مدیریت کمپین های تبلیغاتی و ارسال پیام با رویکرد ارائه تخفیف به کل شبکه شِتاک بپردازند و اعضای آن را برای خرید به سوی کسب وکار خود تشویق و ترغیب نمایند.

از چه طریق کارت هدیه باشگاه مشتریان شِتاک را سفارش بدهم؟

شِتاک با ایجاد شبکه وسیعی از باشگاه مشتریان، به پذیرندگانی که به دنبال فروش بیشتر هستند و نمی خواهند از چرخه رقابت حذف شوند، این امکان را می دهد که با دسترسی به طیف وسیعی از مشتریان، به مدیریت کمپین های تبلیغاتی و ارسال پیام با رویکرد ارائه تخفیف به کل شبکه شِتاک بپردازند و اعضای آن را برای خرید به سوی کسب وکار خود تشویق و ترغیب نمایند.

باشگاه وفاداری شتاک چیست؟

شِتاک با ایجاد شبکه وسیعی از باشگاه مشتریان، به پذیرندگانی که به دنبال فروش بیشتر هستند و نمی خواهند از چرخه رقابت حذف شوند، این امکان را می دهد که با دسترسی به طیف وسیعی از مشتریان، به مدیریت کمپین های تبلیغاتی و ارسال پیام با رویکرد ارائه تخفیف به کل شبکه شِتاک بپردازند و اعضای آن را برای خرید به سوی کسب وکار خود تشویق و ترغیب نمایند.

باشگاه وفاداری شتاک چیست؟

شِتاک با ایجاد شبکه وسیعی از باشگاه مشتریان، به پذیرندگانی که به دنبال فروش بیشتر هستند و نمی خواهند از چرخه رقابت حذف شوند، این امکان را می دهد که با دسترسی به طیف وسیعی از مشتریان، به مدیریت کمپین های تبلیغاتی و ارسال پیام با رویکرد ارائه تخفیف به کل شبکه شِتاک بپردازند و اعضای آن را برای خرید به سوی کسب وکار خود تشویق و ترغیب نمایند.

از چه طریق کارت هدیه باشگاه مشتریان شِتاک را سفارش بدهم؟

شِتاک با ایجاد شبکه وسیعی از باشگاه مشتریان، به پذیرندگانی که به دنبال فروش بیشتر هستند و نمی خواهند از چرخه رقابت حذف شوند، این امکان را می دهد که با دسترسی به طیف وسیعی از مشتریان، به مدیریت کمپین های تبلیغاتی و ارسال پیام با رویکرد ارائه تخفیف به کل شبکه شِتاک بپردازند و اعضای آن را برای خرید به سوی کسب وکار خود تشویق و ترغیب نمایند.

باشگاه وفاداری شتاک چیست؟

شِتاک با ایجاد شبکه وسیعی از باشگاه مشتریان، به پذیرندگانی که به دنبال فروش بیشتر هستند و نمی خواهند از چرخه رقابت حذف شوند، این امکان را می دهد که با دسترسی به طیف وسیعی از مشتریان، به مدیریت کمپین های تبلیغاتی و ارسال پیام با رویکرد ارائه تخفیف به کل شبکه شِتاک بپردازند و اعضای آن را برای خرید به سوی کسب وکار خود تشویق و ترغیب نمایند.

فناوری فقط آغاز کار است

هنگـامی که در پلـت فرم تجـارت برنامه وفـاداری ما فعــال هستیـــد ، همکاری مــا تازه آغاز شده است. برای رشد برنامه خود از وضعیت موجود تا رسیدن به پیشـرفت، توسـط یک تیـم خدمـات کامـل پشتیبـانی ، تجـزیه و تحلیـــل پیشــــرفتـــه ، پیشگیـــــری از کلاهبــــرداری و تیــــم هـــــای محصــول، پشتیبانی خواهید شد