شرکای تجاری انیاک

نمونه پذیرندگانی که شِتاکی شده اند

شرکای تجاری

شرکت ها، سازمان ها و بانک هایی هستند که اعضای باشگاه مشتریان آنها امتیازاتی را کسب کرده اند و در پی شبکه ای هستند که اعضاء را به آن جهت خرج‌کرد امتیاز متصل کنند. بنابراین این باشگاه مشتریان شِتاک راه حل خوبی است که می تواند این چرخه را به درستی ایجاد کند برخی از این شرکت ها و بانک ها به قرار ذیل می باشند:

ایران کیش

ایران زمین

فن آوا کارت

تجارت الکترونیک پارسیان